Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Digital entrepreneurs and Industry 4.0.The key mechanism of the new path creation in the industrial regions?

Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ

 

Wykonawcy:

Dr Marcin Baron (pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) jest ekonomistą i uznanym ekspertem w zakresie ekonomiki miast i regionów, zarządzania innowacjami i polityki regionalnej. Jest autorem ważnych publikacji z zakresu ekosystemów innowacji i ekspertyz związanych z nowymi branżami gospodarki, open innovation i przemysłu 4.0. Posiada praktyczne doświadczenie w kreowaniu polityk lokalnych i regionalnych oraz instytucji wsparcia innowacyjności.

Dr Marcin Budka, Professor of Data Science, Bournemouth University. Jego zainteresowania badawcze dotyczą szeroko pojętej dziedziny sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i data science. W trakcie swojej kariery zawodowej brał udział w wielu projektach konsultingowych i badawczych realizowanych we współpracy z przemysłem, począwszy od międzynarodowych programów badawczych finansowanych przez UE po liczne partnerstwa w zakresie transferu wiedzy, zawsze ze szczególnym naciskiem na wymierny wpływ i społecznie użyteczne innowacje.

dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk, prof. PŚ, pracownik Katedry Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Politechniki Śląskiej Jego zainteresowania naukowe skupione są wokół technologii przemysłu 3.0. i 4.0, w szczególności automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Jest autorem ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych.

Dr Tomasz Kwiatkowski jest socjologiem i geografem społeczno-ekonomicznym. Zajmuje się rozwojem regionalnym, w szczególności polityką innowacyjności i polityką klastrową. Jest analitykiem w Zespole ds. Inteligentnych Specjalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Równolegle jest ekspertem w szeregu realizacji analitycznych i ewaluacyjnych na zlecenie sektora publicznego i autorem wieńczących je raportów i powiązanych publikacji naukowych z zakresu m.in. migracji, rynku pracy, klastrów, inteligentnych specjalizacji czy przemysłu 4.0.

Dr inż. Robert Szczepanek, pracownik Wydziału Geografii i Geologii UJ jest specjalistą z zakresu baz danych, data science, uczenia maszynowego i geograficznych systemów informacji. Posiada uznany dorobek ekspercki i naukowy w zakresie geoinformatyki.

Katarzyna Hetmańczyk – stypendystka w projekcie. Studentka studiów II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja Rozwój Regionalny). Swoje zainteresowania skupia wokół geografii przemysłu i pogórniczych miast kurczących się, które bada w ramach realizowanej pracy magisterskiej: „Przemysł 4.0 – nowa ścieżka rozwojowa dla miast kurczących się?”

 

Cele Projektu:

Głównym celem projektu jest wniesienie wkładu koncepcyjnego i empirycznego do toczącej się w geografii społeczno-ekonomicznej debaty na temat mechanizmów kształtowania się nowych ścieżek rozwoju regionów przemysłowych w obliczu głębokich zmian technologicznych określanych mianem Przemysłu 4.0, a nawet czwartą rewolucją przemysłową. Autorzy badania chcą określić w szczególności, czy tzw. cyfrowi przedsiębiorcy, tj. innowacyjne firmy oferujące usługi i produkty zaliczane do rozwiązań przemysłu 4.0, mogą stać się siłą przełamującą dotychczasową specyfikę gospodarczą regionów przemysłowych w Europie Środkowej, które tkwią często w tzw. „pułapce średniego rozwoju” i „rozwoju zależnego”, konkurując w europejskiej i światowej gospodarce raczej niskimi kosztami niż innowacjami. Tymczasem bez zmiany struktury gospodarczej w stronę wysoko produktywnych działalności kraje i regiony „doganiające” nie będą w stanie dołączyć do grupy regionów najwyżej rozwiniętych, generujących innowacje i skupiających działalności o wysokiej wartości dodanej.

Więcej o projekcie: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/497327-pl.pdf

 

Aktualności:

Aktualności projektowe publikujemy na dedykowym fanpejdżu projektu w mediach społecznościowych:

Digital entrepreneurs and Industry 4.0 in Poland

https://www.facebook.com/digitalentrepreneursPL/

@digitalentrepreneursPL

 

 

Paths and limits to industrial upgrading: high- or low-road of development in Polish manufacturing

Kierownik projektu: prof. dr hab. Bolesław Domański

 

Wykonawcy: dr Anna Avdiushchenko, dr Robert Guzik, dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ; dr Arkadiusz Kocaj, dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ; mgr Agnieszka Świgost-Kapocsi (doktorantka-stypendystka), mgr Magdalena Miśkowiec

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest uchwycenie zakresu i mechanizmów poprawy pozycji branż przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki w Polsce, silnie uzależnionych od inwestorów zagranicznych, w globalnych sieciach produkcyjnych.

Poprawa tej pozycji (upgrading) rozumiana jest przede wszystkim jako rosnący udział wyrobów i usług o wysokiej wartości dodanej wraz ze zwiększającymi się kompetencjami przedsiębiorstw działających w Polsce.

Sformułowano cztery pytania badawcze:

 1. W jakim stopniu zachodzi poprawa pozycji w globalnych sieciach produkcyjnych różnych typów firm przemysłowych (zagranicznych i krajowych, dużych i średnich, wytwórców produktów pracochłonnych i kapitałochłonnych, w branży samochodowej, lotniczej i AGD)?
 2. Jakie są trajektorie, mechanizmy i czynniki zmian pozycji w globalnych sieciach produkcyjnych?
 3. Jakie są zależności między zmianami pozycji firm w globalnych sieciach produkcyjnych a warunkami zatrudnienia i sytuacją na rynku pracy?
 4. Jaki jest wpływ cech regionów i miast na procesy zmian pozycji w globalnych sieciach produkcyjnych

Aktualności:

 1. Bierzemy udział w webinariach i konferencjach międzynarodowych. W czerwcu br. prezentujemy referat na „first virtual edition of the Gerpisa international colloquium” pt. The digitalisation of industry in the semi-periphery: the evidence from the Polish automotive sector http://gerpisa.org/node/6100
 2. Uczestniczymy w Global Round Table Discussion Gerpisa 2020. Panelistą w debacie dotyczącej wpływu pandemii Covid-19 na europejski przemysł motoryzacyjny był prof. Bolesław Domański. Debatę można obejrzeć na stronach sieci badawczej GERPISA (www.gerpisa.org)
 3. Opublikowaliśmy pierwszy artykuł z projektu w czasopiśmie z listy A:
  GWOSDZ, K., DOMAŃSKI, B., BILSKA-WODECKA, E. (2020): Localised capabilities as an intermediating factor in the transition from an old to a new development path: The case of post-socialist industrial towns. Moravian Geographical Reports, 28(2): 124–135. Doi: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0010
  http://www.geonika.cz/EN/research/ENMGRClanky/2020_2_Paper_5.pdf
 4. W 1. kwartale br. prowadziliśmy badania na Dolnym Śląsku,m.in. w Legnicy i Dzierżoniowie. Wyniki cząstkowe prezentowaliśmy na spotkaniu w Legnicy w lutym br.
 5. Po przerwie wymuszonej pandemią COVID-19 wznowiliśmy wywiady pogłębione, aktualnie prowadzimy badania w województwie podkarpackim i lubelskim, gdzie rozmawiamy m.in. z Instytucjami Otoczenia Biznesu i firmami.
 6. Zakończyliśmy badania CATI. Pozyskaliśmy informacje od ponad 220 firm z przemysłu motoryzayjnego, lotniczego i AGD

rok 2019:

 1. Uczestniczyliśmy w targach Automaticon 2019 (Warszawa, 26-29.03 [zob. fotorelacja], w konferencji Przemysł 4.0 (Warszawa 9 kwietnia); Kongresie Technologii Miejskich (Warszawa 10 kwietnia); II Kongresie AGD (Łódź, 23-24 maja 2019); konferencji Blockchain – Przemysł 4.0 (Gliwice 23 maja 2019), 9 Forum HR w Motoryzacji (Jaworze 13-14 Czerwca 2019 r.)
 2. Braliśmy udział w międzynarodowej konferencji 27th International Colloquium of Gerpisa pt. The automotive industry in transition, gdzie zaprezentowaliśmy referat pt. Evolution of public policies towards automotive industry in Poland [Domanski, B.Gwosdz K., & Swigost A. (2019)]. 
 3. Rozpoczęliśmy badania CAWI. Rozmawiamy z firmami, Instytucjami Otoczenia Biznesu, Urzędami Pracy i Związkami Zawodowymi

Fashion market in the context of sustainable development

Kierownik projektu: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ

 

Wykonawcy: dr Jarosław Działek, dr Dominika Hołuj, dr Arkadiusz Kocaj, mgr Magdalena Miśkowiec

Cele projektu:

Celem projektu jest kompleksowa i wieloaspektowa analiza funkcjonowania i przestrzennych zależności występujących na rynku mody w Polsce w kontekście paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony pod uwagę zostaną wzięte zarówno duże firmy działające w tej branży, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa oraz niezależni projektanci mody odzwierciedlający podażową część tego rynku. Z drugiej strony analizie poddane zostanie zróżnicowanie postaw i zachowań konsumentów na tym rynku (popytowa strona rynku), a także kwestie kształcenia przyszłych projektantów mody – studentów szkół podyplomowych i uczelni oferujących kierunki związane z projektowaniem ubiorów.

The aim of the project is to undertake a multidimensional, complex analysis of the functioning and spatial patters of the sustainable fashion market in Poland. On the one hand, the supply side of the market will be considered, both large firms – mayor players in the Polish context, SMEs and independent designers. On the other hand, the demand side – diverse attitudes and behaviours of consumers will be examined. The issue of inclusion of sustainable fashion approaches in curriculums of schools offering fashion majors on postgraduate and university level will also be taken into account.

Aktualności:

Wywiady z małymi firmami odzieżowymi i niezależnymi projektantami mody (od 03.2020-obecnie).

Wywiady z organizatorami wydarzeń modowych (od 03.2020 do obecnie).

Wywiady z właścicielami I pracownikami sklepów z modą niezależną i odzieżą wyprodukowaną w Polsce (2021).

Opracowanie kwestionariusza do badan ankietowych postaw wobec mody zrównoważonej (2021).

Wywiady z przedstawicielami szkół i kierunków kształcących projektantów mody w Polsce (od 03.2020-obecnie).

Konferencje:

Wystąpienia na konferencjach w 2020 r./Conference presentations 2020:

Konferencja: Industrie, governi e mercati ai tempi del coronavirus. Trasformazioni strutturali, resilienze e fragilità economiche e sociali, c.MET05 workshop, organizator: Centro Interuniversitario di economia applicata alle politiche dell’industria, lo sviluppo locale e l’internazionalizzazione (MET-05), Università di Ferrara, referat: Museums and creative industries – together for local development? The Polish case (współautor: Chiara Dalle Nogare, University of Brescia), 9-10.09.2020 (udział on-line).

Konferencja: Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana, organizator: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Kultury, referat: Kształcenie projektantów mody a idea zrównoważonego rozwoju (współautor: Dominika Hołuj), 19-20.11.2020 (udział on-line).

Konferencja: Przemiany strukturalne przemysłu i usług, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, referat: Zależność od ścieżki czy głęboka rekonfiguracja pracochłonnego przemysłu? Przypadek przemysłu odzieżowego w Polsce (współautor: Arkadiusz Kocaj), 7-8.12.2020 (udział on-line).

 

Publikacje:

Artykuły w recenzji

D. Hołuj, M. Murzyn-Kupisz, Promowanie idei mody zrównoważonej w działalności szkół wyższych i policealnych kształcących projektantów mody w Polsce, „Zarządzanie w Kulturze”, nr 3, 2021 (w recenzji/under review).

Ch. Dalle Nogare, M. Murzyn-Kupisz, Do museums foster innovation through engagement with the cultural and creative industries?, „Journal of Cultural Economics”, 2021 (w recenzji/under review).

Kartowanie zjawisk związanych z modą w przestrzeni Krakowa (2021).

Women and development of industrial cities – conditions and mechanisms

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Świgost-Kapocsi

 

Cele projektu: Głównym celem projektu jest poznanie mechanizmów kształtujących dynamiczne relacje między cechami, aktywnością i postawami kobiet a rozwojem miasta przemysłowego. Z jednej strony pod uwagę zostaną wzięte uwarunkowania miast przemysłowych (społeczne, gospodarcze i polityczne), z drugiej badane będą cechy kobiet – mieszkanek analizowanych miast. Szczególna uwaga zostanie skierowana na kapitał ludzki, aspiracje i role podejmowane zarówno w rodzinie jaki i na rzecz lokalnych społeczności. Ponadto, badania zakładają określenie charakteru aktywności liderek w miastach. Badania będą prowadzone w czterech miastach przemysłowych: Dzierżoniowie, Mielcu, Stalowej Woli i Zduńskiej Woli. Reprezentują one różny poziom aktywności zawodowej kobiet, różne dominujące branże oraz różne trajektorie rozwoju po roku 1989.

Konferencje:

Wystąpienia na konferencjach/Conference presentations:

1. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej – Globalising Eastern Europe – New Perspectives on Transregional Entanglements, organizowanej przez British Association for Slavonic and East European Studies (BASEES) oraz Leibniz Science Campus (EEGA) w Lipsku (konferencja hybrydowa, udział on line) w dniach 20-24.04.2021

Prezentacja: Doomed to fail? Polish industrial cities and female labour market

2. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej – X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w dniach 22-24.10.2021 w Krakowie

Prezentacja: Kobiety w miastach przemysłowych – 50 lat przemian

Publikacje:

 1. Świgost-Kapocsi A., 2021, 200 Years of Feminisation of Professions in Poland—Mechanism of False Windows of Opportunity, Sustainability, 13, 8179, 1-17. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/15/8179
 2. Świgost-Kapocsi A., 2020, The role of women in local and regional development in the light of current research, Cambridge Scholars Publishing, (w druku)

Popularyzacja nauki:

Prowadzenie wykładu pt. Dlaczego kobiety zarabiają mniej? realizowanego dla Urzędu Miasta Krakowa w ramach akcji Maj równości. Centrum Kultury Podgórza (Kraków),  05.2021

 

 

Mobility strategies and attitudes and social behaviours of non-metropolitan rural inhabitants with poor public transport accessibility

Kierownik projektu: mgr Łukasz Fiedeń

 

Cele projektu:

 1. Identyfikacja strategii mobilności mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich.
 2. Określenie czynników wpływających na strategie mobilności stosowane przez mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich.
 3. Wskazanie wpływu wybranych strategii mobilności na postawy i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty eksperckie

Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Gwosdz

 

Wykonawcy projektu: dr Jarosław Działek, dr Robert Guzik, dr Jadwiga Gałka, dr Arkadiusz Kołoś, dr Arkadiusz Kocaj, mgr Łukasz Puchalski, dr Renata Woźniak-Vechie

konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Bolesław Domański

 

Rok zakończenia: 2016

 

Cele projektu: Identyfikacja najważniejszych elementów kapitału ludzkiego będących przedmiotem zainteresowania w badaniach krajowych i międzynarodowych; identyfikacja czynników kształtujących elementy kapitału ludzkiego; charakterystyka wykorzystywanych w poszczególnych badaniach metodologii w tym metod badawczych; formułowane rekomendacje dotyczące sposobu wykorzystania kapitału ludzkiego na rzecz rozwoju miasta lub metropolii.

 

Instytucja zlecająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego