Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kapitał społeczny i wyposażenie instytucjonalne jako czynniki sukcesu regionalnych polityk klastrowych

dr Tomasz Kwiatkowski

Ukazała się książka autorstwa doktora Tomasza Kwiatkowskiego pt. "Kapitał społeczny i wyposażenie instytucjonalne jako czynniki sukcesu regionalnych polityk klastrowych", która jest pokłosiem projektu realizowanego w Zakładzie Rozwoju Regionalnego, a finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

--

Kapitał ludzki w metropoliach. Współczesny stan badań i aktualne trendy badawcze

Celem opracowania jest przegląd krajowych oraz światowych opracowań naukowych oraz raportów różnych instytucji eksperckich dotyczących problematyki kapitału ludzkiego w metropoliach. Analiza ta w szczególności uwzględnia następujące zagadnienia:

  • identyfikacja najważniejszych elementów kapitału ludzkiego będących przedmiotem zainteresowania w badaniach krajowych i międzynarodowych,
  • identyfikacja czynników kształtujących elementy kapitału ludzkiego,
  • charakterystyka wykorzystywanych w poszczególnych badaniach metodologii w tym metod badawczych,
  • formułowanych rekomendacji dotyczących sposobu wykorzystania kapitału ludzkiego na rzecz rozwoju miasta lub metropolii.

Publikacja powstała w oparciu o wyniki badań projektu „Przegląd aktualnych trendów w badaniach nad kapitałem ludzkim w metropoliach – stan badań oraz metodologia” zrealizowanego przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można j pobrać ze strony www.obserwatorium.malopolska.pl/raporty/kapital-ludzki/

 

--

Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic

Ukazała się książka „Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic” autorstwa dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dr. Jarosława Działka z Zakładu Rozwoju Regionalnego, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Książka jest do nabycia na stronie wydawnictwa Universitas.

 

--

Zanim nadejdzie powódź

Ukazała się książka „Zanim nadejdzie powódź. Wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi”, która jest pokłosiem projektu realizowanego w Zakładzie Rozwoju Regionalnego, a finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Publikacja dostępna jest w całości w wersji elektronicznej na stronie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej.

 

--

Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy

Ukazała się książka autorstwa doktora Grzegorza Micka pod tytułem "Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy". Rozważania autora obejmują zagadnienie bliskości, zwłaszcza w jej geograficznym ujęciu. Szczególną uwagę poświęcono kwestii jej znaczenia dla międzyorganizacyjnych przepływów wiedzy w firmach zaawansowanego przemysłu i usług, głównie w sektorach: lotniczym, biotechnologicznym i usług IT.

Książka jest do nabycia w IGiGP UJ http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje,000231?

 

--

The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe

Nakładem wydawnictwa Springer ukazała się monografia „The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe” pod redakcją Moniki Murzyn-Kupisz i Jarosława Działka. Książka zawiera przegląd badań nad różnymi przejawami obecności artystów w 16 europejskich miastach oraz nad ich rolą w zmianach zachodzących w przestrzeni miejskiej.

http://www.springer.com/gp/book/9783319532158

 

--

Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna

Guzik R., Kołoś A., Gwosdz K., Biernacki W., Działek J., Kocaj A., Panecka-Niepsuj M., K. Wiedermann, 2017, Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna, IGiGP UJ, Kraków. ISBN 978-83-64089-30-5. Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje,000226

 

--

Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim

Guzik R.,  Kołoś A. (red.), 2015. Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.

Pozycja dostępna pod adresem:

https://www.researchgate.net/publication/290447802_Relacje_funkcjonalno-przestrzenne_miedzy_osrodkami_miejskimi_i_ich_otoczeniem_w_wojewodztwie_pomorskim

http://www.academia.edu/20297167/Relacje_funkcjonalno-przestrzenne_mi%C4%99dzy_o%C5%9Brodkami_miejskimi_i_ich_otoczeniem_w_wojew%C3%B3dztwie_pomorskim

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Baza danych publikacji naukowych w Zakładzie Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ

Dalle Nogare C., Murzyn-Kupisz M., 2021, Do museums foster innovation through engagement with the cultural and creative industries?, Journal of Cultural Economics.  DOI: 10.1007/s10824-021-09418-3

Fiedeń Ł., 2021, Wieś Turze Pole – przemiany funkcjonalne przestrzeni [w:] Halamska M.,  Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 3, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 387–410.

Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie kujawsko-pomorskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie warmińsko-mazurskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Guzik R., Kołoś A., Taczanowski J., Fiedeń Ł., Gwosdz K., Hetmańczyk K., Łodziński, J., 2021, The Second Generation Electromobility in Polish Urban Public Transport: The Factors and Mechanisms of Spatial Development, Energies, 14, 7751. DOI: 10.3390/en14227751.

Barańska K., Murzyn-Kupisz M., Święch J. (red.), 2020, Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kolbuszowa–Kraków.

Fiedeń Ł. (red.), 2020, Turze Pole. 600 lat działalności człowieka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Gorczyca K., Kocaj A., Fiedeń Ł., 2020, Large housing estates in Poland – a missing link in urban regeneration?, European Planning Studies, 28(10), 2020–2039. DOI: 10.1080/09654313.2019.1687653.

Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2020, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie pomorskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Gwosdz K., Domański B., Bilska-Wodecka E., 2020, Localised capabilities as an intermediating factor in the transition from an old to a new development path: The case of post-socialist industrial towns, Moravian Geographical Reports, 28(2), 124–135. DOI: 10.2478/mgr-2020-0010

Gwosdz K., Domański B., Działek J., Fiedeń Ł., Górniak A., Guzik R., Kwiatkowski T., Świgost-Kapocsi A., 2020, Rozwój lokalny i regionalny Małopolski (bilans trzech dekad przemian). Część I, Casus, 96/97, 108–117.

Gwosdz K., Domański B., Działek J., Fiedeń Ł., Górniak A., Guzik R., Kwiatkowski T., Świgost-Kapocsi A., 2020, Rozwój lokalny i regionalny Małopolski (bilans trzech dekad przemian). Część II, Casus, 98/99, 97–106.

Gwosdz K., Domański B., Działek J., Fiedeń Ł., Górniak A., Guzik R., Kwiatkowski T., Świgost-Kapocsi A., 2020, Rozwój lokalny i regionalny Małopolski – bilans trzech dekad przemian [w:] Kozioł M., Korbiel P., Lipszyc B. (red.), Wspólnota Małopolska. 30-lecie odrodzenia samorządu gminnego w Małopolsce, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, 393–418.

Micek G., 2020, Studies of proximity in coworking spaces: Basic conceptual challenges, European Spatial Research and Policy, 27(1).

Micek G., 2020, Foreword: Re-addressing the role of proximity on a micro-scale. The case of co-working spaces, European Spatial Research and Policy, 27(1).

Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., 2020, Museums and Coping with Overtourism, Sustainability, 12, 2054. DOI: 10.3390/su12052054

Avdiushchenko A., Zając P., 2019, Circular Economy Indicators as a Supporting Tool for European Regional Development Policies, Sustainability, 11, 3025.

Działek J., Biernacki J., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., 2019, Understanding Flood Preparedness. Flood Memories, Social Vulnerability and Risk Communication in Southern Poland, Springer, Cham.

Fiedeń Ł., 2019, Changes in land use in the communes crossed by the A4 motorway in Poland, Land Use Policy, 85, 397–406.

Fiedeń Ł., 2019, Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Fiedeń Ł., Listwan-Franczak K., 2019, Park narodowy a planowanie przestrzenne w gminach – przykład Magurskiego Parku Narodowego [w:] Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 7, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 25–44.

Górecki J., Gwosdz K., Jarzębiński M., Rotter-Jarzębińska K., Fiedeń Ł., Sobala-Gwosdz A., Domańska M., Świgost A., Puchalski Ł., Małochleb K., 2019, Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.

Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2019, Relacje przestrzenne i dostępność komunikacyjna – województwo małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Gwosdz K., Micek G., Sobala-Gwosdz A., Świgost A., 2019. Przegląd problematyki wskaźników dotyczących kondycji ekonomicznej miast w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(2), 59–80. DOI: 10.24917/20801653.332.5

Lehrer E., Murzyn-Kupisz M., 2019, Making Space for Jewish Culture in Polish Folk and Ethnographic Museums, Museum Worlds, 7, 82–108. DOI: 10.3167/armw.2019.070107

Micek G., 2019, Geographical Proximity Paradox Revisited: The Case of IT Service SMEs in Poland, Sustainability, 11, 5770, DOI: 10.3390/su11205770.

Murzyn-Kupisz M., Działek J., 2019, Economic and spatial strategies of artists as cultural entrepreneurs, Quaestiones Geographicae 38(4), 29–47. DOI: 10.2478/quageo-2019-0037.

Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., Działek J., Gorczyca K., 2019, Museums and Local Governments in Poland: Partners in Local Development?, Museum International, 71(3–4), 28–45, DOI: 10.1080/13500775.2019.1706944

Śleszyński P., Komornicki T., Rosik P., Duma P., Goliszek S., Kubiak Ł., Wiśniewski R., Guzik R., Fiedeń Ł., Kocaj A., Kołoś A., Wiedermann K., 2019, Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem: raport syntetyczny, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.

Warchalska-Troll A., 2019, Do Economic Opportunities Offered by National Parks Affect Social Perceptions of Parks? A Study from the Polish Carpathians, Mountain Research and Development, 39(1), 37–46. DOI: 10.1659/MRD-JOURNAL-D-18-00055.1

Avdiushchenko A., 2018, Toward a Circular Economy Regional Monitoring Framework for European Regions: Conceptual Approach, Sustainability, 10(12), 4398https://doi.org/10.3390/su10124398

Domański, B., Gwosdz, K. (2018). Changing Geographical Patterns of Automotive Industry in Poland. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 32(4), 193–204.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.324.12/4371

Micek, G. (2018). Attempt at Summarising Past Studies on Geographic Proximity. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the
Polish Geographical Society], 32(4), 227–239.

http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.324.14/4373

Fiedeń Ł., 2018, Badanie dostępności transportu publicznego na przykładzie wsi położonych w Paśmie Polic [w:] Listwan-Franczak K., Fiedeń Ł., Franczak P. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, tom. 5, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 25–38.

Fiedeń Ł., 2018, Dostępność transportu publicznego w gminie Brzozów [w:] Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, tom. 6, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 11–40.

Fiedeń, Ł., Listwan-Franczak, K., Franczak, P., 2018, Magurski Park Narodowy a polityka przestrzenna graniczących z nim gmin [w:] Pociask, M. (red.), Człowiek vs przyroda na obszarach chronionych w województwie podkarpackim, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów, 129–135.

Franczak P., Fiedeń Ł., Biernacki W., Działek J., Listwan-Franczak K., Grzeszna K., 2018, Przyczyny i przebieg powodzi w zlewni Czarnej (dorzecze Wisłoki) w czerwcu 2009 r. oraz jej zapis w pamięci mieszkańców [w:] Listwan-Franczak K., Fiedeń Ł., Franczak P. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, tom. 5, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 39–60.

Franczak, P., Listwan-Franczak, K., Fiedeń, Ł., 2018, Zmiany w zabudowie wsi na obszarze Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny od lat 30. XX w. [w:] Pociask, M. (red.), Człowiek vs przyroda na obszarach chronionych w województwie podkarpackim, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów, 119–128.

Taczanowski, J., Kołoś, A., Gwosdz, K., Domański, B. and Guzik, R. (2018). The development of low-emission public urban transport in Poland. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 41(41), 79-92. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2018-0027.

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BGSS/article/view/bog-2018-0027/15394

Warchalska-Troll A., 2018, Natura 2000 sites in the Polish Carpathians vs local development: inevitable conflict? eco.mont Journal of Mountain Protected Areas Research and Management 10 (2): 50-58. DOI: 10.1553/eco.mont-10-2s50.

Suwala L., Micek G., 2018, Beyond clusters? Field configuration and regional platforming: the Aviation Valley initiative in the Polish Podkarpackie region, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Volume 11, Issue 2, 7 June 2018, Pages 353–372, doi.org/10.1093/cjres/rsy010

Brincks, C., Domański, B., Klier, T., & Rubenstein, J. M. (2018). Integrated peripheral markets in the auto industries of Europe and North America. International Journal of Automotive Technology and Management18(1), 1-28.

Domański B., 2018. Zróżnicowanie dynamiki wzrostu gospodarczego polskich regionów w latach 1995–2015Studia KPZK

Agnieszka Sobala-Gwosdz, Krzysztof Gwosdz, 2017, ”Katowice effect”? Regeneration of the site of the former Katowice coal mine through prestige cultural projects, Urban Development Issues, vol. 56, pp. 27–40, DOI: 10.2478/udi-2018-0010 dostęp on-line

Franczak P., Fiedeń Ł., Grzeszna K., Działek J., Biernacki W., 2017, Powódź błyskawiczna jako zdarzenie przyrodnicze i społeczne na przykładzie powodzi w Wojcieszowie 5 lipca 2012 roku, Prace Geograficzne IGiGP UJ, 151, 27-51, DOI: 10.4467/20833113PG.17.021.8033.

Domański B., Gwosdz K., 2017, Ścieżki deindustrializacji i reindustrializacji Sudetów , [w:] M. Drewnik i M. Mika (red.), Człowiek i jego działania. Spojrzenie Geografa, Kraków, IGiGP UJ, 71–92. 07_Domanski_Gwosdz

Biernacki W., Fiedeń Ł., 2017, Zmienność w czasie przestrzennych wyobrażeń powodzi [w:] Działek J., Biernacki J., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., Zanim nadejdzie powódź. Wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, IGiGP UJ, Kraków, 123-156.

Fiedeń Ł., 2017, Accessibility of Brzozów by public transport on a local, regional and national scale, Urban Development Issues, 53, 37-46, DOI: 10.1515/udi-2017-0004.

Fiedeń Ł., 2017, Położenie obszarów badań i ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne [w:] Działek J., Biernacki J., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., Zanim nadejdzie powódź. Wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, IGiGP UJ, Kraków, 16-37.

Fiedeń Ł., 2017, System transportowy wsi w Paśmie Polic [w:] Franczak P. (red.), Pasmo w cieniu Babiej Góry, IGiGP UJ, Kraków, 339-349.

Listwan-Franczak K., Fiedeń Ł., 2017, Planowanie przestrzenne na obszarze gmin Pasma Polic [w:] Franczak P. (red.), Pasmo w cieniu Babiej Góry, IGiGP UJ, Kraków, 325-337.

Listwan-Franczak K., Fiedeń Ł., Franczak P., 2017, Osadnictwo i uwarunkowania mieszkaniowe gmin na obszarze Pasma Polic [w:] Franczak P. (red.), Pasmo w cieniu Babiej Góry, IGiGP UJ, Kraków, 225-240.

Guzik R., Kołoś A and Gwosdz K. Interconnections in public transport as a method for delimiting urban functional areas and the settlement hierarchy in PolandRegional Statistics, Vol. 7. No.1. 2017: 063–077; ; DOI: 10.15196/RS07104 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2017/rs070104.pdf

Micek G., Gwosdz K., Kwiatkowski T., Panecka-Niepsuj M., Nowe branże gospodarki w Krakowie: czynniki i mechanizmy rozwojuStudia Ekonomiczne, 320, 18-45; pełny tekst: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-2ee5e3c4-0804-4cf0-a9bd-f022167eaa47/c/02.pdf

Micek G., Piziak B., 2017, Wpływ bliskości międzyorganizacyjnej na rozwój usług IT w Krakowie i na Górnym ŚląskuStudia Ekonomiczne, 320, 107-128; pełny tekst: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-dbde70e9-3a77-4dba-bcf7-af92be2514fe/c/08.pdf

Murzyn-Kupisz M., Działek J. (eds), 2017, The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe, Springer International Publishing. http://www.springer.com/gp/book/9783319532158

Smol M., Kulczycka J.,  Avdiushchenko A. Circular Economy Indicators in Relation to Eco-Innovation in European Regions.  Clean Technologies and Environmental Policy (2017) 19: 669. doi:10.1007/s10098-016-1323-8. https://link.springer.com/article/10.1007/s10098-016-1323-8

Domański, B., Guzik, R., Gwosdz, K., Kołoś, A. and Taczanowski, J. (2016) ?European semi-periphery under environmental pressure: the case of urban public bus transportation and private bus-makers in Poland?, Int. J. Automotive Technology and Management, Vol. 16, No. 3, pp.301?318.

Działek J., Biernacki W., Fiedeń Ł., Listwan-Franczak K., Franczak P., 2016, Universal or context-specific social vulnerability drivers ? Understanding flood preparedness in southern Poland, International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 19, October 2016, Pages 212?223. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2016.08.002

Anyszewska B., Fiedeń Ł., Kaznowski M., Masłowski T., 2016, Środowisko przyrodnicze Turzego Pola [w:] Szul R., Tabasz W., Kaznowski M. (red.), Turze Pole. Dziedzictwo historyczne i kulturowe rodzinnej wsi prof. Waleriana Pańki, Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Warszawa – Brzozów – Turze Pole, 81-107.

Działek J., Biernacki W., Fiedeń Ł., Listwan-Franczak K., Franczak P., 2016, Universal or context-specific social vulnerability drivers ? Understanding flood preparedness in southern Poland, International Journal of Disaster Risk Reduction, 19, 212-223. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2016.08.002.

Fiedeń Ł., Filiks M., 2016, Ocena regularności kursowania autobusów na linii 194 w Krakowie [w:] Franczak P., Krąż P., Liro J., Liro M., Listwan-Franczak K. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 4, IGiGP UJ, Kraków, 25-39.

Guzik R., Kołoś A., Gwosdz K., Biernacki W., Działek J., Kocaj A., Panecka-Niepsuj M., Wiedermann K., 2016, Dostępność, relacje i powiązania  przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. (158 stron).

Kocaj A., 2016, Understanding the transformation of the Polish footwear industry through firm?s strategies, trade geography and spatial heritage, Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie. Volume 60, Issue 4, Pages 186?200, ISSN (Online) 2365-7693, ISSN (Print) 0044-3751,DOI: 10.1515/zfw-2016-0026, October 2016

Kozak J., Balon J., Gwosdz K., Piotrowicz K., Szablowska-Midor A., Trzepacz P., 2016, Nowe studia z gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ROCZNIKI GEOMATYKI, TOM XIV, ZESZYT 3(73): 375?386. http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2016-3-Kozak-inni/1640

Trzepacz P., Gwosdz K., Michno A., 2016, Studia z gospodarki przestrzennej w Polsce i za granicą, [w:] J. Kozak, A. Michno, A. Szablowska-Midor, P. Trzepacz, K. Wasak (red.), Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 9?26.
http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje,000217?

Bilska-Wodecka E., Michno A., Piotrowicz K., Guzik R., Gwosdz K., 2016, Cechy i źródła danych geograficznych, [w:] J. Święchowicz (red.), Pracownia Ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 23?38.

Piotrowicz K., Gwosdz K., 2016, Wykonanie oraz czytanie tabel i wykresów, [w:] J. Święchowicz (red.), Pracownia Ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 171?188.

Gwosdz K., 2016, Ćwiczenia terenowe,  [w:] J. Święchowicz (red.), Pracownia Ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 283?301.

Gwosdz K., 2016, Radykalna transformacja czy rozwój zależny od ścieżki? Mechanizmy ewolucji bazy ekonomicznej konurbacji katowickiej w XXI wieku, [w:] Zavodna M. (red.) Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwośc współpracy czesko-polskiej, University of Ostrava, Ostrava, 21?51 [publikacja dwujęzyczna czeska i polska].

http://zrr.edu.pl/wp-content/uploads/2016/05/Gwosdz_pl.pdf Gwosdz_pl

Dawidko P., Micek G., 2015, The spatial evolution of the Polish biotech industry: a path-dependent process? European Planning Studies, 23, 5, 944-962.

Micek G., 2015, Innovation in emerging economic spaces in the context of local-global dichotomy, [w:] G. Micek (red.), Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces, Farnham, Ashgate, 1-7.

Micek G., 2015, Shortcomings and weaknesses in understanding and measuring knowledge interactions, [w:] G. Micek (red.) Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces, Farnham, Ashgate, 55-60.

Micek G., 2015, Uproszczenia i wyzwania badawcze w studiach nad bliskością [w:] P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Sermak, A. Kołoś (red.) Miasto w badaniach geografów, Tom 1, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 243-257.

Micek G., 2015, FDI trends in the business services sector: the case of Poland [w:] B. Galgoczi, J. Drahokoupil, M. Bernaciak (red.), Foreign investment in eastern and southern Europe after 2008. Still a lever of growth?, Brussels: European Trade Union Institute, 297-318.

Micek G., 2015, Global Value Chains: The Case of the Software Industry in Poland, [w:] J. Vlčková (red.), How to Benefit from Global Value Chains: Implications for the V4 countries, Praga, Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 98-115.

Gwosdz K., Domański B., Czynniki sukcesu kreatywnej destrukcji gospodarki Bielska-Białej, w: Soja M., Zborowski A., 2015, Miasto w badaniach geografów, Tom 2., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 57-75.

Guzik, Gwosdz K., Kołoś A., 2015, Wstęp, teoretyczne podstawy, cel opracowania [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 9-54.

Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Biernacki W, 2015, Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast w regionie, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 85-114.

Działek J., Gwosdz K., Sykała Ł., 2015, Ocena wpływu polityki rozwoju i jej instrumentów na poziomie lokalnym i regionalnym, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk,165-194.

Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Działek J., Sykała Ł., 2015, Aktualne i potencjalne bariery rozwojowe miast, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 195-206.

Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Typologia rozwojowa miast województwa pomorskiego oraz identyfikacja aktualnych i potencjalnych biegunów wzrostu, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 207-216.

Działek J., Guzik R., Gwosdz K., Kocaj , Panecka-Niepsój M., Sykała Ł., 2015, Powiązania funkcjonalne i ciążenia do miast, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 269-304.

Domański B., Guzik R., Gwosdz K., Kołoś, 2015, Ocena miast województwa pomorskiego ze względu na ich rolę, potencjał i tendencje rozwojowe ? wnioski i rekomendacje, [w:] Guzik R., Kołoś A: Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 325-342.

 

Gwosdz K., 2014, Między starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. (270 stron). pomiedzy-stara-a-nowa-sciezka-rozwojowa

Micek G., Gleadle P., Dawidko P., 2014, The role of institutional context in the development of the SME biotech sector in Poland, [in:] Z. Zioło, T. Rachwał, Contemporary issues in Polish industrial geography, Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 25, 132-150.

Gwosdz K., Ciechowski M., Działek J., Guzik R., Kocaj A., Micek G., Sykała Ł., Biernacki W., Górecki J., Łękawska S., Panecka-Niepsuj M., Sobala-Gwosdz A., 2014, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku, Kraków, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2014, The changing position of Central and Europe in the European automotive industry, [w:] Medina Lourdes Álvarez, Carrillo Jorge, Marín María Luisa González (red.), El auge de la industria automotriz en Me?xico en el siglo XXI restructuracio?n y catching up, s. 43-63.

Noworól A., Dej M., Działek J., Domański B., Gwosdz K., Hałat P., 2014, Jakość istandardy przestrzeni zamieszkania, [w:] Przestrzeń życia Polaków, Stowarzyszenie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa,  77?108.

Warchalska-Troll A., Troll M., 2014, Summer Livestock Farming at the Crossroads in the Ukrainian Carpathians, Mountain Research and Development, 34(4):344-355.
DOI: http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00016.1
http://www.bioone.org/doi/pdf/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00016.1

Dej M., Huculak M., Jarczewski W. (red.), 2013, Recreational use of geothermal water in Visegrad Group countries, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Dej M., Huculak M., Jarczewski W., 2013, Recreational use of geothermal water in Poland and Slovakia, Current Issues of Tourism Research, 3,1, 16-31.

Dej M., Micek G., 2013, Large Dominant Enterprises versus Development of Rural Mountainous Areas: The Case of the Polish Carpathian Communes, [w:] J. Kozak, K. Ostapowicz, P. Angelstam, A. Bytnerowicz, B. Wyżga (red.), The Carpathians: Integrating Nature and Society towards Sustainability, Environmental Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 513-529.

Dej M., Micek G., 2013, The Role of Large Enterprises in Local Labour Market Development in Non-Metropolitan Rural Areas in Poland, [in:] C. Tamasy, J.R. Diez (eds.), Regional Resilience, Economy and Society ? Globalizing Rural Places, Ashgate.

Domanski B., Guzik R., Gwosdz K., Dej M., 2013, The crisis and beyond: the dynamics and restructuring of automotive industry in Poland, International Journal of Automotive Technology and Management, 13,2, 151-165.

Guzik R., Gwosdz K., Działek (red.), 2013, Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim 2011, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Guzik R., Wiedermann K. (red.), 2013, Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.

Guzik R., 2013, Dostępność szkolnictwa zawodowego w Małopolsce, [w:] Guzik R., Wiedermann K. (red.), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, 81-89.

Guzik R., 2013, Edukacja i dojazdy do szkoły, [w:] Guzik R., Wiedermann K. (red.), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, 17-46,

Guzik R., 2013, Metody i charakterystyka badania, [w:] Guzik R., Wiedermann K. (red.), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, 11-16.

Guzik R., Wiedermann K., 2013, Podsumowanie i rekomendacje, [w:] Guzik R., Wiedermann K. (red.), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, 91-94.

Guzik R., 2013, Wprowadzenie, [w:] Guzik R., Wiedermann K. (red.), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, 5-9.

Sepioł J., Noworól A., Domański B., Dej M., Działek J., Hałat P., 2013, Polityka miejska województwa małopolskiego. Opracowanie eksperckie, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, UMWM, Kraków.

Domański, Guzik R., Gwosdz K., Dej M., 2013, The crisis and beyond: the dynamics and restructuring of automotive industry in Poland, International Journal of Automotive Technology and Management, Volume 13, Number 2/2013, 151?166.

Biernacki W., Dej M., Domański B., Działek J., Gwosdz K., Guzik R., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Sobala-Gwosdz A., 2012, Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, (320 stron).

Domański B., Działek J., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Guzik R., Gwosdz K., Kocaj A., Kowalski Ł., Łobodzińska A., Micek G., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2013, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 r. Ocena małopolskiego rynku pracy przez inwestorów zagranicznych, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, (116 stron).

Domański B., Działek J., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Guzik R., Gwosdz K., Kocaj A., Kowalski Ł., Łobodzińska A., Micek G., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2013, Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, (170 stron).

Działek J., Biernacki W., Bokwa A., 2013, Challenges to social capacity building in flood-affected areas of southern Poland, Natural Hazards and Earth System Sciences, 13, 2555-2566.

Murzyn-Kupisz M., Działek J., 2013, Cultural heritage in building and enhancing social capital, Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 3, 1, 35-54.

Sepioł J., Noworól A., Domański B., Dej M., Działek J., Hałat P., 2013, Polityka miejska województwa małopolskiego do 2020 r., Małopolskie Studia Regionalne, 1 (27), Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków.

Działek J., Cognitive dissonance, 2013, [w:] Bobrowsky P. (ed.), Encyclopedia of Natural Hazards, Springer.

Działek J., Insurance, 2013, [w:] Bobrowsky P. (ed.), Encyclopedia of Natural Hazards, Springer.

Działek J., Perception of natural hazards and disasters, 2013, [w:] Bobrowsky P. (ed.), Encyclopedia of Natural Hazards, Springer, s. 756-759.

 

Domański B., 2012, Dylematy polityki rozwoju polskich regionów [w:] A. Kukliński, J. Woźniak (red.) Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 263-278.

Gwosdz K., 2012, Baza ekonomiczna i specjalizacja funkcjonalna miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach transformacji, Acta Geographica Silesiana, 11, 15?29.

Gwosdz , Sobala-Gwosdz A., 2012, Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji, Przegląd Geograficzny, 84(4), 483?507.

Biernacki W., Działek J., Murzyn-Kupisz M., Gwosdz K., 2012, Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim, [w:] Brandenburg (red.), Projekty regionalne i lokalne ? uwarunkowania społeczne i gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 241?258.

Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., 2012, Perspektywiczne sektory rozwoju gospodarki regionu, [w:] M. Szymańska, N. Kolber, M. Czuchnowski, P. Wacnik (red.), Podkarpackie dla inwestorów ? analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012, INNpuls, Rzeszów, 37?51.

Sobala-Gwosdz A., Gwosdz K., 2012, Inwestycje w regionie, [w:] M. Szymańska, N. Kolber, M. Czuchnowski, P. Wacnik (red.), Podkarpackie dla inwestorów ? analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012, INNpuls, Rzeszów, 68?86.

Sobala-Gwosdz A., Gwosdz K., 2012, Studium przypadku ? wybrane przykłady inwestycji zagranicznych, [w:] M. Szymańska, N. Kolber, M. Czuchnowski, P. Wacnik (red.), Podkarpackie dla inwestorów ? analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012, INNpuls, Rzeszów, 123?129.

Guzik R., (red.), Gwosdz K. (red.), Działek J. (red.), Domański B., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Kocaj A., Kowalski Ł., Łobodzińska A., Micek G., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2012, Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, s. 158.

Działek J. (red.), Gwosdz K. (red.), Domański B., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Guzik R., Kocaj A., Kowalski Ł., Łobodzińska A., Micek G., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2012, Inwestorzy zagraniczni w 2011 roku. Ocena małopolskiego rynku pracy przez inwestorów zagranicznych, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, , s. 116.

Działek J., 2012, Powiązania migracyjne i procesy suburbanizacji rezydencjonalnej, [w:] Guzik R. (red.), Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego w świetle relacji przestrzennych i dostępności komunikacyjnej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, s. 41-66.

Domański B., 2011, Post-socialism and transition, [w:] A. Pike, A. Rodríguez-Pose, J. Tomaney (red.) Handbook of Local and Regional Development, Routledge, Abingdon, 172-181.

Domański B., 2011, Czy regiony słabo rozwinięte potrzebują wyrównywania nierówności regionalnych? [w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 62-70.

Gwosdz K., Domański B., Guzik R., 2011, Environmental pressure in fragmented markets: the fall and rise of bus makers in Poland, European Review of Industrial Economics and Policy, 3, http://revel.unice.fr/eriep/index.html.

Domański B., 2011, Refleksje na marginesie studium programowego ‘Małopolska – perspektywy skoku cywilizacyjnego. Dwa dwudziestolecia’ Antoniego Kuklińskiego [w:] A. Kukliński, J. Woźniak (red.) Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 257-262.

Działek J., 2011, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 180.

Ciechowski M., Dawidko P., Dej M., Działek J., Górecki J., Gwosdz K., Guzik R., Kocaj A., Łobodzińska A., 2011, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 i 2010 roku, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, s. 122.

Działek J., 2011, Kapitał społeczny – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza, Studia Regionalne i Lokalne, 3 (45), s. 100-118.

Micek G., Działek J., Górecki J., 2011, The Discourse and Realities of Offshoring Business Services to Kraków, European Planning Studies, 19, 9, s. 1651-1668.

Działek J., 2011, Czy środki unijne przyczyniają się do budowy kapitału społecznego Małopolski?, 7. Raport Roczny, Małopolskie Studia Regionalne, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, 56-62.

Domański B., Gwosdz K., 2010, Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce [w:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.) Rewitalizacji miast polskich – diagnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 45-55.

Guzik R., Domański B., 2010, Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce [w:] Z. Ziobrowski (red.) Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 21-30.

Domański B., 2010, Should we fight local and regional disparities in economic development in Poland?, Studia Regionalia, 27, 132-141.

Domański B., Noworól A. i inni, 2010, Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe¸ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 160 s.

Domański B., 2010, Kapitał zagraniczny a rozwój polskich regionów, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.) Przekształcenia struktur regionalnych – aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, 263-274.

wersja angielska: 2011, Foreign capital and the development of Polish regions, Czasopismo Geograficzne, 82, 1-2, 173-187.

Domański B., Guzik R., Gwosdz K., Micek G., 2010, Rozwój i struktura regionu w perspektywie długiego trwania – przypadek Małopolski [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.) Polonia quo vadis?, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 181-212.

Domański B., 2010, Introduction: the prospects and limits to the development of the automotive periphery, Actes du GERPISA, 42, 5-11.

Domański B., Ziobrowski Z., 2010, Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 72 s.

Murzyn-Kupisz M. (red.), Gwosdz K. (red)., Biernacki W., Działek J., Guzik R., 2010, Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, s. 151.

Micek G., Działek J., Górecki J., 2010, Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym, 2010, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, s. 134.

Dej M., Działek J., Micek G., 2010, Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa małopolskiego, Studia Obszarów Wiejskich, XXIV, s. 157-173.

Gwosdz K., Micek G., Zborowski A., Domański B., Działek J., Chaberko T., Ciechowski M., Dej M., Gałka J., Górecki J., Grad N., Kocaj A., Kretowicz P., 2010, Potencjał i funkcje gospodarcze miast [w:] Domański B., Noworól A., (red.) Małopolskie miasta – funkcje, potencjał oraz trendy rozwojowe, UMWM: Kraków, s. 4-39.

Działek J., Kocaj A., Gwosdz K, Guzik R., 2010, Uwarunkowania migracji w województwie podkarpackim, [w:] Bieńkowska D., Ulasiński C., Szymańska J., Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego, Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego, s. 128-144.

Działek J., Mallet I., 2010, Valorisation des ressources touristiques des territoires traversés par des axes de communication : exemples français de l’autoroute A75 et polonais de la voie rapide Zakopianka (de Cracovie à Zakopane) devenant des outils de développement touristique, [in:] Ricard D., Développement durable des territories. De la mobilisation des acteurs aux démarches participatives, Clermont-Ferrand: CERAMAC.

Pavlínek P., Domański B., Guzik R., 2009, Industrial upgrading through foreign direct investment in Central European automotive manufacturing, European Urban and Regional Studies, 16, 1, 43-63.

Domański B., 2009, Czy Małopolska może zostać kreatywnym i innowacyjnym regionem? Głos dyskusyjny [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.) Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 265-271.

Domański B., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów [w:] W. Jarczewski (red.) Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 125-137.

Domański B., K. Gwosdz, A. Sobala-Gwosdz, 2009, Inwestycje zagraniczne na obszarach wiejskich i w małych miastach Polski południowo-wschodniej [w:] Z. Górka, A. Zborowski (red.) Człowiek i rolnictwo, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 265-271.

Domański B., Gwosdz K., 2009, Toward a more embedded production system? Automotive supply networks and localized capabilities in Poland, Growth and Change, 40, 452-482.

Domański B., Guzik R., Gwosdz K., Micek G., 2009, The transformation of Małopolska: experiences and prospects for the twenty-first century [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.) The Future of Regions in the Perspective of Global Change. Case Studies, Ministry of Regional Development, Warsaw, 95-133.

Domański B., 2009, Raport Banku Światowego. Implikacje dla polskich regionów – głos w dyskusji [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.) Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 201-210.

Domański B., Dej M., Działek J., Górecki J., Guzik R., Gwosdz K., Kocaj A., Micek G., 2009, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2008, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, s. 125.

Domański B., Lung Y., 2009, The changing face of the European periphery in the automotive industry, European Urban and Regional Studies, 16, 1, 5-10.

Domański B., 2009, Współczesne studia regionalne a geografia człowieka, [w:] A. Richling, M. Lechowicz (red.) IV Forum Geografów Polskich. Studia regionalne a rozwój geografii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 93-99.

Domanski B., 2009, Territorial production complexes, [w:] R. Kitchin, N. Thrift (red.) International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Oxford, Volume 11, 190-195.

Domański B., 2009, Publiczna wartość przestrzeni w demokratycznym państwie, Alma Mater, 120-121, 149-150.

Domański, W. Kurek (red.), 2009, Gospodarka i przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, ss. 347.

Biernacki W., Bokwa A., Działek J., Padło T., 2009, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, s. 142.

Domański B., Dej M., Działek J., Górecki J., Guzik R., Gwosdz K., Kocaj A., Micek G., 2009, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2008, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, s. 126.

Micek G., Górecki J., Działek J., 2009, Exploring the rise of offshoring and outsourcing centres in Kraków from evolutionary and relational perspective, [in:] Understanding and Shaping Regions: Spatial, Social and Economic Futures, Proceedings of Annual International Regional Studies Association Conference, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, 99.

Domański B., Gwosdz K., Guzik R., 2008, The new international division of labour and the changing role of the periphery: the case of the Polish automotive industry, [w:] C. Tamásy, M. Taylor (red.), Globalising Worlds and New Economic Configurations, Ashgate, Aldershot, 85-99.

Domański B., Działek J., Górecki J., Gwosdz K., Janas K., Jarczewski W., Kocaj A., Micek G., Padło, 2008, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ss.111.

Biernacki W., Bokwa A., Domański B., Działek , Janas K., Padło T., 2008, Mass media as a source of information about extreme natural phenomena in Southern Poland, [w:] Carvalho, A. (ed.), Communicating Climate Change: Discourses, Mediations and Perceptions. E-book. Braga: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho. http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/climate_change

Domański B., 2008, Mechanizmy terytorialnego różnicowania inwestycji kapitałowych [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.) Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, t. IV, 471-499.

Domański B., 2008, Geografia gospodarcza (ekonomiczna), [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 147-161.

Domański B., 2008, Nagroda im. Wincentego Pola w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2007-2008, Czasopismo Geograficzne, 79, 4, 414-416.

Domański B., 2008, Inwestycje zagraniczne w Polsce – czynniki napływu i rozmieszczenia, Geografia w Szkole, 61, 1, 11-18.

Gwosdz K., Domański B., 2008, Social consequences of delocalization in labour-intensive industries: the experience of old and new members of the EU, [w:] L. Labrianidis (red.) The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour-Intensive Industries, Ashgate, Aldershot, 101-122.

Domański B., Gwosdz K., 2008, Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, [w:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.) Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 217-235.

Domański B., 2008, Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju?, Studia KPZK PAN, 120, 135-143.

Gwosdz K., Domański B., Guzik R., 2007, The automobile and parts supply industry in Central-Eastern Europe. From low cost countries to leading competitive countries? [w:] New Developments in the European Automobile Industry, EU Institute in Japan, Kansai, 25-41.

Domański B., Działek J., Górecki J., Gwosdz K., Janas K., Jarczewski W., Kocaj A., Micek G., Padło T., 2008, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2007, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, s. 112.

Działek J., 2008, Geografia kapitału społecznego. Regionalne zróżnicowanie zasobów kapitału społecznego w Polsce [w:] Szczepański M.S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 127-143.

Biernacki W., Bokwa A., Domański B., Działek J., Janas K., Padło T., 2008, Mass media as a source of information about extreme natural phenomena in Southern Poland [in:] Carvalho A. (ed.), Communicating Climate Change: Discourses, Mediations and Perceptions, Braga: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho, s. 190-200.

Biernacki W., Działek J., Janas K., Padło T., 2008, Community attitudes towards extreme phenomena relative to place of residence and previous experience [in:] Liszewski S. (ed.), The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 207-236.

Działek J., 2007, Kapitał społeczny jako czynnik wzrostu gospodarczego [w:] Górecki J., Kawecka I. (red.), Nowe pola badawcze, ujęcia teoretyczne i metody w polskiej geografii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 9-20.

Domański B., 2007, Metropolitan areas as ‘switching points’ in the networks of relationships, [w:] T. Marszał, W. Zmitrowicz (red.), Metropolises and Metropolitan Areas – Structures, Functions and Role, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 23-31.

Domański B., 2007, The history and future of European regions: in search of new approaches, [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), The Future of European Regions, Ministry of Regional Development, Warszawa, 373-380.

Domański B., 2007, The prospects for the development of Małopolska as a creative European region, [w:] A. Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski (red.), Towards a New Creative and Innovative Europe, Wyższa Szkoła Biznesu–National-Louis University, Nowy Sącz, 382-386.

Domański B., 2006, Manufacturing, mining and energy supply, [w:] M. Degórski (red.), Natural and human environment of Poland: a geographical overview, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences/Polish Geographical Society, Warszawa, 233-244.

Domański B., 2006, Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa-Kraków, 8, 27-36.

Domański B., 2006, Metropolia jako biegun wzrostu gospodarki opartej na wiedzy. Spojrzenie na Kraków w perspektywie kapitału ludzkiego, [w:] J. Trepińska, Z. Olecki (red.), Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 203-215.

Domański B., 2006, Miejsce Małopolski na mapie ekonomicznej Europy XXI wieku, [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), Przyszłość Europy – wyzwania globalne – wyzwania strategiczne, Wyższa Szkoła Biznesu–National-Louis University, Nowy Sącz, 342-349.

Domański B., Działek J., Gwosdz K., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Micek G., Sobala-Gwosdz A., 2006, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 1989-2005, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ss. 107.

Guzik R., Domański B., 2006, Syntetyczny wskaźnik klimatu inwestycyjnego w Małopolsce, [w:] B. Domański, W. Jarczewski (red.), Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 90-96

Jarczewski W., Domański B., 2006, Wnioski dla polityki władz regionalnych i lokalnych, [w:] B. Domański, W. Jarczewski (red.), Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 97-100.

Domański B., Jarczewski W., 2006, Cel i zakres opracowania, [w:] B. Domański, W. Jarczewski (red.), Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 7-11.

Domański B., Gwosdz K., Działek J., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Micek G., Sobala-Gwosdz A., 2006, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 1989-2005, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, s. 108.

Sobala-Gwosdz A., Działek J., Gwosdz K., Huculak M., Jarczewski W., Micek G., 2006, Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do 2005 roku, Rzeszów: RARR, s. 88.Działek J., 2006, Tożsamość i rozwój: przypadek Babiej Góry, Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe Ojczyzny, VIII, s. 37-52.

Sobala-Gwosdz A., Działek J., Gwosdz K., Huculak M., Jarczewski W., Micek G., 2006, Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do 2005 roku, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów, ss. 87.

Sobala-Gwosdz A., 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2003 roku, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii AP w Krakowie, Warszawa-Kraków,  9,  181-191.

Domański B., 2005, Transnational corporations and the postsocialist economy: learning the ropes and forging new relationships in contemporary Poland, [w:] C. Alvstam, E. Schamp (red.), Linking Industries across the World: Processes of Global Networking, Ashgate, Aldershot, 147-172.

Domański B., 2005, The development of Europe and its Central-Eastern periphery, [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), Europe – the global challenges, Wyższa Szkoła Biznesu–National-Louis University, Nowy Sącz, 239-245.

Domański B., 2005, Korporacje ponadnarodowe a miejsce (region), Biul. Kom. Przestrz. Zagosp. Kraju PAN, 219, 130-145.

Domański B., 2005, The economic performance and standard of living of post-communist european countries since 1989: factors and processes behind, [w:] B. Domański (red.), Regional development and transformation of central and eastern european countries, Geographia Polonica, 78, 2, 107-126.

Domański B., 2005, Editorial, Geographia Polonica, 78, 2, 5-7. (wstęp)

Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2005, The new spatial organization of automotive industry in Poland in the context of its changing role in Europe, Studia Regionalia, 15, 153-171.

Domański B., Gwosdz K., 2005, Rola specjalnej strefy ekonomicznej. Spojrzenie syntetyczne, [w:] B. Domański, K. Gwosdz (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 195-202.

Domański B., Gwosdz K., 2005, Czynniki zakorzenienia inwestorów w strefie mieleckiej, [w:] B. Domański, K. Gwosdz (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków-Mielec, 167-180.

Domański B., Gwosdz K., Huculak M., Wiedermann K., 2005, Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe, [w:] B. Domański, K. Gwosdz (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków-Mielec, 89-132.

Domański B., Gwosdz K., Luchter L., 2005, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju sieci parafialnej w regionie przemysłowym, [w:] B. Domański, S. Skiba (red.), Geografia i sacrum, t. 2, 208-218

Domański B., Gwosdz K., 2005, Wprowadzenie, [w:] B. Domański, K. Gwosdz (red.) Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 9-16. (wstęp)

Sobala-Gwosdz A., 2005, Rozwój Mielca na tle województwa podkarpackiego, [w:] B. Domański, K. Gwosdz (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków-Mielec, 133-146.

Sobala-Gwosdz A., Gwosdz K., Wiedermann K., 2005, The influence of borderland location on the economic performance of towns. The case of Podkarpackie Region, [w:] M. Koter, M. Sobczyński (red.), The Role of Borderlands in United Europe. The borderlands and integration processes, Region and Regionalism, 7, 1, 211-222.

Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 248.

Domański B., Działek J., Gwosdz K., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Micek G., Sobala-Gwosdz A., 2006, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 1989-2005, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ss. 107.

Domański B., 2004, Moral problems of Eastern wilderness: European core and periphery, [w:] R. Lee, D. M. Smith (red.), Geographies and Moralities, Blackwell, London, 47-61.

Domański B., 2004, West and East in ‘new Europe’: the pitfalls of paternalism and a claimant attitude, European Urban and Regional Studies, London, 11, 4, 377-381.

Domański B., 2004, Local and regional embeddedness of foreign industrial investors in Poland, [w:] M. Paszkowski (red.), Effectiveness – geographical space – quality of life, Prace Geogr. Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, 114, 37-54.

Domański B., 2004, West and East in new emerging Europe: old divisions and fresh challenges, [w:] M. Gurbała, A. Kukliński, B. Skuza (red.), The Future of Europe. A Workshop in Hamburg December 5th-6th 2003 (The Polish Contributions), The Polish Association for the Club of Rome, Warsaw, 23-29.

Domański B., 2004, Nowe idee w światowej geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 169-190.

Domański B., 2004, Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, Studia Regionalne i Lokalne, 16, 7-23.

Domański B., 2004, Moralny wymiar rzeczywistości we współczesnej geografii człowieka, [w:] B. Izmaiłow (red.), Przyroda – Człowiek – Bóg, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 241-251.

Domański B., 2004, Location Poland. The experience of the transnational corporations: a comment, [w:] M. Gurbała, A. Kukliński, B. Skuza (red.), The Future of Europe. A Workshop in Hamburg December 5th-6th 2003 (The Polish Contributions), The Polish Association for the Club of Rome, Warsaw, 44-46.

Domański B., 2004, Upper Silesia in the post socialist economy, [w:] A. Frijters, D. Hamers, R. Johann, J. Kürschner, H. Lörzing, K. Nabielek, R. Rutte, P. van Veelen, M. van der Wagt (red.), Ruimtelijk Planbureau Tussenland, Nai Uitgevers, Rotterdam, 153-154.

Domański B., 2004, Hasła z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej (68), [w:] A. Jackowski (red.), Encyklopedia Szkolna. Geografia, Wyd. Zielona Sowa, Kraków.

Sobala-Gwosdz A., 2004, Poziom życia w miastach województwa podkarpackiego a ich położenie, funkcje i pozycja w hierarchii, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 107-121.

Sobala-Gwosdz A., 2004, Zmiany poziomu życia i poziomu rozwoju gospodarczego w miastach województwa podkarpackiego po 1990 roku, [w:] J. Słodczyk, D. Rajchel, Przemiany demograficzne i jakości życia ludności miast, Miasta w okresie przemian, Opole, 199-209.

Sobala-Gwosdz A., 2004, The Change in the Rural Standard of Living During the Transformation Period in the Podkarpackie Province, Poland, [in:] M. Paszkowski (ed.), Effectiveness geographical space quality of life, Prace Geograficzne IGiGP, 114, 93-106.

Domański B., 2003, Industrial change and foreign direct investment in the postsocialist economy: the case of Poland, European Urban and Regional Studies, 10, 2, 99-118.

Domański B., 2003, Economic trajectory, path dependency and strategic intervention in an old industrial region: the case of Upper Silesia, [w:] R. Domański (red.), Recent advances in urban and regional studies, Polish Academy
of Sciences, Committee for Space Economy and Regional Planning, Warsaw, 133-153.

Domański B., 2003, Transnational corporations in Polish manufacturing: their embeddedness and impact on Poland’s role in the European economy, [w:] A. Kukliński, B. Skuza (red.), Europe in the perspective of global change, The Polish Association for the Club of Rome/Ofic. Wydaw. Rewasz, Warsaw, 315-322.

Domański B., 2003, Korporacje ponadnarodowe a transfer wiedzy w przemyśle Polski, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, KBN/Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa, 161-164.

Domański B., Guzik R., Micek G., Wiedermann K., 2003, Śląsk i Małopolska jako potencjalne regiony gospodarki opartej na wiedzy, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, KBN, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa, 253-259.

Domański B., 2003, Współczesne cechy i przekształcenia przemysłu województwa małopolskiego, Folia Geogr.,
ser. Geogr. Oecon., 31-32, [2000-2001], 119-134.

Domański B., Guzik R., Micek G., 2003, Zróżnicowanie regionalne krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jego zmiany w latach 1995-2000, Biul. Kom. Przestrz. Zagosp. Kraju PAN, 204, 125-142.

Domański B., Stryjakiewicz T., 2003, Postcommunist industrial transformation and its regional dimension, [w:] G. Stöber (red.), Der Transformationsprozess in (Ost-) Deutschland und in Polen, Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 46-71.

Sobala-Gwosdz A., 2003, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin przygranicznych województwa podkarpackiego, [w:] J. Runge (red.), Granice, Obszary Przygraniczne, Euroregiony, Uniwersytet Śląski, Katowice, 249-262.

Domański B., 2002, The economic restructuring of the Upper Silesian Region [w:] G. Stöber (red.), Polen, Deutschland und die Osterweiterung der EU aus geographischen Perspektiven, Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover,
91-103.

Domański B., 2002, Przemysł w rozwoju gospodarczym Małopolski [w:] Z. Górka, A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Krakowie, 55-67.

Domański B., 2002, Problemy metod badań inwestycji zagranicznych w układach przestrzennych [w:] H. Rogacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 197-206.

Domański B., 2002, Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obszary metropolitalne w Polsce [w:] Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur przemysłowych, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Warszawa, 9-17.

Guzik R., Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., 2002, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w województwie małopolskim, [w:] Z. Górka, A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Instytut Geogr. i Gosp. Przestrzennej UJ, Kraków, 69-84.

Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 522 s.

Domański B., 2001, Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce [w:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdynia, 127-134.

Domański B., 2001, Deformacje metodologiczne i ideologiczne w badaniach przekształceń przestrzeni gospodarczej Europy Środkowej i Wschodniej [w:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 27-35.

Domański B., 2001, Poland: labour and the relocation of manufacturing from the EU [w:] G. Gradev (red.), CEE countries in EU companies’ strategies of industrial restructuring and relocation, European Trade Union Institute, Brussels, 21-49.

Domański B., 2001, Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim – prawidłowości i uwarunkowania [w:] Z. Zioło (red.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Warszawa, 51-59.

Guzik R., Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., 2001 Regionalne zróżnicowanie usług dla biznesu w województwie małopolskim, Folia Geographica, Series Oeconomica, XXXI-XXXII, 161-177.

Murzyn M., Sobala-Gwosdz A., 2001, Rola instytucji publicznych w kreowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 356-366.

Domański B., 2000, Some aspects of the development of Polish manufacturing in the perspective of knowledge-based economy [w:] A. Kukliński (red.), The knowledge-based economy. The European challenges of the 21st century, State Committee for Scientific Research, Warsaw, 281-287.

Domański B., 2000, Types of investment and locational preferences of European, American and Asian manufacturing companies in Poland [w:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Polish economy in transition: spatial perspectives, A. Mickiewicz University, Institute of Socio-Economic Geography and Space Economy, Poznań, 29-39.

Domański B., 2000, The impact of spatial and social qualities on the reproduction of local economic success: the case of the path dependent development of Gliwice, Prace Geogr., Inst. Geogr. UJ, 106, 35-53.

Domański B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach [w:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (red.), Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja – odnowa miast, Inst. Gosp. Przestrz. i Komunalnej Oddz. w Krakowie, Kraków, 107-142.

Domański B., 2000, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce [w:] Diagnoza stanu województwa małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 65-76.

Domański B., 2000, Tereny poprzemysłowe w miastach Polski – kierunki i bariery przekształceń [w:] I.Jażdżewska (red.) XIII Konwersatorium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź,139-143.

Domański B., 2000, Foreign manufacturing investment in rural Poland: regularities and conditions [w:] Local economy and urban development in Poland, University of Łódź, 40-51.

Domański B., 2000, Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce [w:] Sagan I., Czepczyński M., (red.) Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce. Gdynia, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański,, s. 127-134.

Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2000, Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, Biul. Kom. Przestrz. Zagosp. Kraju PAN, 192, 99-124.

Domański B., 2000, Deformacje metodologiczne i ideologiczne w badaniach przekształceń przestrzeni gospodarczej Polski [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Inst. Geogr. Społ.-Ekon. i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań, 7.

Guzik R., 2000, Przestrzenny obraz przestępczości w prasie krakowskiej, Prace Geogr., Inst. Geogr. UJ, 106, 197-216.

Guzik R., 2000, Przestępczość w przestrzeni Krakowa w wyobrażeniach jego miaszkańców, [w:] I.Jażdżewska (red.) XIII Konwersatorium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódż, 201-204

Guzik R., 2000, Dostępność szkolnictwa średniego a szanse życiowe w obszarach wiejskich [w:] Sagan I., Czepczyński M., (red.) Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce. Gdynia, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański,, s. 215-224.

Guzik R., Gwosdz K., 2000, The spatial concentration of control functions in polish industry, [w:] Marszał T. (ed.) Local economy and urban development in Poland, University of Łódź, 52-61.

Gwosdz K., 2000, The image of Upper Silesia in geography textbooks 1921-1998, Prace Geogr., Inst. Geogr. UJ, 106, 55-72.

Gwosdz K., 2000, Polowanie na inwestora – selektywny wizerunek miast Górnego Śląska w promocji lokalnej, [w:] I.Jażdżewska (red.) XIII Konwersatorium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódż, 151-154.

Gwosdz K., 2000, Dynamika wyobrażeń i stereotypów Górnego Śląska w latach dziewięćdziesiątych [w:] Sagan I., Czepczyński M., (red.) Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce. Gdynia, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański,, s. 45-52.

Kortus B., 2000, Die Problematik der Grenzen und Grenzräume in deutschen Geographieschlbüchern [w:] G. Ströber und R. Maier (Hrsg.) Grenzen und Grenzräume in Deutschen und polnischen Geschichte. Scheidelinie oder Begegnungsraum?, Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 317-325.

Kortus B., 2000, Ostmiteleuropa auf dem Weg von Pheripherie zum Kern Europas [w:] H. Fassel und Ch. Waack (Hrsg.), Regionen im östlichen Europa ? Kontinuitäten, Zäsuren und Perspektiven, Tübinger Geographische Studien, Tübingen, 128, 87-96.

Kortus B., Warszyńska J., 2000, Antoni Wrzosek (1908-1983), geograf [w:] A. Zemanek (red.) Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, cz. I, Biografie uczonych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 377-383.

Kortus B., 2000, Jubileusz geografii krakowskiej i geografii polskiej, [w:] B.Kortus, A.Jackowski, K.Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 27-34.

Kortus B., 2000, Polska geografia społeczno-ekonomiczna wobec nowych wyzwań, [w:] B.Kortus, A.Jackowski, K.Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 223-227.

Kortus B., 2000, Józef Szaflarski (1908-1989), geograf [w:] A. Zemanek (red.) Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, cz. I, Biografie uczonych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 385-388.

Luchter L., 2000, Rozwój i uwarunkowania przedsiębiorczości w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, Prace Geogr., Inst. Geogr. UJ, 106, 99-118.

Luchter L., 2000, Conditions for the development and differentiation of small power plants in Poland using renewable energy sources, [w:] Local economy and urban development in Poland, University of Łódź, 70-80.

Luchter L., Paszkowski M., 2000 Powierzchnia potencjału produkcji energii elektrycznej w 1996 r. (mapa) [w:], Z.Otałęga (red.) Encyklopedia Geograficzna Świata, Atlas Polski, Opres, Kraków, s.102.

Luchter L., Paszkowski M., 2000, Powierzchnia potencjału sprzedaży energii elektrycznej w 1996 r (mapa) [w:],.Z.Otałęga (red.) Encyklopedia Geograficzna Świata, Atlas Polski, Opres, Kraków, s.102.

Paszkowski M., 2000, Zbrojenia jako problem cywilizacyjny ? co o nich geograf wiedzieć może i powinien [w:] J. Tomaszewski (red.) Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd PTG, Wrocław, 293-294.

Sobala-Gwosdz A., 2000, Wpływ granicy polsko-ukraińskiej na rozwój przedsiębiorczości w gminach byłego województwa przemyskiego [w:] Górz B. (red.), Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego, Zakład Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Kom. Geogr. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, 284-290.

Sobala-Gwosdz A., 2000, The influence of large manufacturing firms on the local development of Jarosław in the 1990s, [w:] Local economy and urban development in Poland, University of Łódź, 62-69.

Domański B., 1999, Zagraniczne inwestycje w regionie krakowskim – cechy, uwarunkowania i skutki. Folia Geogr., Ser. Geographica Oeconomica, 29/30, 7-30.

Domański B., 1998, Władza ekonomiczna a przestrzeń. Przemysł w mieście w warunkach socjalizmu, Czasop. Geogr., 69, 2, 49-67.

Domański B., 1999, Structure, regional distribution and selected effects of foreign direct investment in Polish manufacturing in the 1990s. Wirtschaftsgeographische Studien (Wien), 24/25, 71-88.

Domański B., 1999, Refleksje na marginesie tomu ?The changing map of Europe: the trajectory Berlin ? Poznań ? Warsaw. A tribute to Antoni Kukliński?. Biul. Kom. Przestrz. Zagosp. Kraju PAN, 189, 19-26.

Domański B., 1999, Bariery modernizacji i rozwoju miast ? identyfikacja i pokonywanie Kraków, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Inst. Gosp. Przestrz. i Komunalnej, Oddz. w Krakowie (w ramach zespołu pod kierunkiem Z. Ziobrowskiego). Kraków: Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie.

Domański B., Widacki W., 1999, Od Rydzyny do Zakopanego [w:] B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 4, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 5-14.

Domański B., Widacki W., 1999, Refleksje o przyszłości polskiej geografii [w:] B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 4, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 403-408.

Domański B., 1999, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych ? polskie doświadczenia i problemy (w:) Gospodarka Przestrzenna Gmin ? Odnowa Miast, IV Krakowska Konferencja Międzynarodowa, Kraków, 29-37.

Domański B., 1999, Recenzja pracy T. Unwina (red.) A European Geography (Harlow: Addison Wesley Longman – 1998). Przegl. Geogr., 71, 3, 337-339.

Domański B., 1999, The significance of old industrialised cities and regions within the spatial development of the Central and Eaststern European countries (w:) The Future of Old Industrialised Cities and Regions Undergoing Structural Changes: Central and Eastern European Experiences in Comparison, Cracow, 9-10.

Jackowski A., Kortus B., Krzemień K., 1999, Jubileusz geografii krakowskiej, Alma Mater, 12, Kraków.

Jackowski A., Kortus B., Krzemień K., 1999, Jubilee of Cracow Geography, Alma Mater, 12, Kraków.

Jackowski A., Kortus B., Krzemień K., 1999, Jubileusz geografii krakowskiej [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Dzieje Katedry i Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim, t. 1, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 13-30.

Kortus B., 1999, Bogdan Zaborski [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 2, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 255-256.

Kortus B., 1999, Geografia przemysłu [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim, t. 3, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 329-357.

Kortus B., 1999, Józef Szaflarski [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 2, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 149-154.

Kortus B., 1999, Polen im deutschen Geographieunterricht aus der Perspektive des Vereinigungs -prozesses in Europa [w:] G. Stöber (red.), Polen-Deutschland Poland?Germany, Internat. Schulbuchforschung Jgr 21 1999, 1, 56-58.

Kortus B., 1999, Stanisław Marian Leszczycki [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 2, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 245-254.

Kortus B., 1999, 150 lat geografii krakowskiej (1849-1999), Czasop. Geogr., 70, 1, 3-17.

Kortus B., 1999, Geografia krakowska i jej miejsce w geografii polskiej w związku ze 150-leciem powołania Katedry Geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (1849-1999), Przegląd Geograficzny , LXXXI, 4.

Kortus B., Buchhofer E., 1999, Zur Geographie der Transformation polnischer Industriefirmen, Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 43, 1, 16-31.

Kortus B., Warszyńska J., 1999, Antoni Wrzosek [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 2, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 121-148.

Kortus B., 1999, Problematyka polsko-niemiecka w nauczaniu geografii, Geografia w Szkole, 52, 1, 24-26.

Kortus B., 1999, Włodzimierz Kubijowicz [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 2, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 257-258.

Paszkowski M., 1999, Zastosowania metod ilościowych w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej w latach 1984-1997 [w:] B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 4, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 255-273.