Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Prof. dr hab. Bolesław Domański

Stanowisko: profesor zwyczajny
Funkcja: kierownik zakładu

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.28

Email: boleslaw.domanski@uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5335
Phone+48/12-664-5388 (fax)

Konsultacje:
Pokój 3.29 III piętro

więcej o Prof. dr hab. Bolesław Domański

Dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.26

Email: krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5332

Godziny konsultacji dostępne pod adresem:

http://www.geo.uj.edu.pl/instytut.php?page=pracownicy&id=00056

 

Krzysztof Gwosdz jest autorem ponad dziewięćdziesięciu prac i ekspertyz dotyczących m.in. problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, restrukturyzacji miast i okręgów przemysłowych, efektów specjalnych stref ekonomicznych, relokacji działalności gospodarczej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ekonomiki miast i regionów oraz rewitalizacji. Brał udział w ponad 20 projektach eksperckich realizowanych m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Śląskiego, Opolskiego i Podkarpackiego oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i Urzędu Miasta Krakowa. Jako visiting professor i w ramach staży krótkotermiowych Erasmus+, CEEPUS wygłaszał wykłady na uniwersytetach w Osace, Nowym Sadzie, Ostrawie, Grazu i Mariborze. Jest członkiem  Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN oraz międzynarodowych sieci badawczych GERPISA i CAT. Za dotychczasową działalność otrzymał m.in. nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tygodnika „Polityka”, Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego dla wyróżniających się pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Nagrodę im. Wincentego Pola.

Zainteresowania badawcze:

 • podejście ewolucyjne w geografii ekonomicznej
 • ekonomika miast i regionów, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • społeczne i kulturowe uwarunkowania lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego
 • funkcjonowanie i restrukturyzacja ośrodków i okręgów tradycyjnego przemysłu
 • rewitalizacja miast, zagospodarowanie przestrzeni publicznych
 • geografia regionalna: Górny i Dolny Śląsk, Sudety
więcej o Dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ

Dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.06

Email: grzegorz.micek@uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5331

Konsultacje:

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.17

Telefon/Phone: +48 12 664-52-97

E-mail: monika.murzyn-kupisz@uj.edu.pl

Konsultacje: 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii, magister nauk humanistycznych w zakresie socjologii czasu wolnego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (specjalność Studia Europejskie) oraz uniwersytetów w Brukseli, Tilburgu, Bilbao i Loughborough (M.A. in European Leisure Studies). Ukończyła także studia podyplomowe pt. „Akademia Dziedzictwa” poświęcone problematyce zarządzania dziedzictwem kulturowym (2004). Stypendystka Fundacji im. S. Batorego (1997), rządu holenderskiego (1998-1999), Fundacji Tygodnika „Polityka” (stypendium „Zostańcie z nami” dla obiecujących młodych naukowców, 2007), US Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (2010). W latach 2000-2009 starszy specjalista w Instytucie Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury a w latach 1999-2018 adiunkt w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych ICOMOS. Kierownik lub uczestniczka wielu projektów badawczych (granty NCN, projekty międzynarodowe) oraz eksperckich realizowanych m.in. dla OECD, ICOMOS, francuskiej Agence National de l’Habitat (ANAH), instytucji eksperckiej rządu węgierskiego – Gyula Forster National Centre for Cultural Heritage Management, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego Województwa Śląskiego. Jako visiting professor wygłaszała wykłady w kilku krajach europejskiej, m.in. na uniwersytetach w Getyndze, Clermont-Ferrand, Mediolanie i Wenecji oraz Ostrawie.

Zainteresowania badawcze dr hab. M. Murzyn-Kupisz koncentrują się wokół polityki kulturalnej, geografii i ekonomii kultury, w tym społecznych i ekonomicznych problemów ochrony, interpretacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz rozwoju współczesnych miast, a także rewitalizacji zdegradowanych obszarów śródmiejskich ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej. Jej interdyscyplinarne rozważania naukowe wpisują się jednocześnie w takie obszary badań geograficznych jak: geografia miast, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia kultury oraz geografia historyczna w ramach wielodyscyplinarnych studiów miejskich (urban studies) oraz badań dotyczących dziedzictwa kulturowego (heritage studies).

Autorka ponad 80 recenzowanych publikacji naukowych, w tym dwujęzycznej monografii Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji (2006) nominowanej do finału konkursu im. J. Długosza na „Najlepszą książkę roku” z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki w 2007 r., monografii habilitacyjnej Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny (2012) oraz tomów Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury (2016) i Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic (współautor J. Działek, 2017).

Zainteresowania badawcze:

 • gospodarka lokalna i regionalna (ze szczególnym uwzględnieniem roli kultury i dziedzictwa kulturowego w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego)
 • społeczne i ekonomiczne uwarunkowania współczesnych przekształceń i rozwoju miast
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych
 • ekonomia kultury (w tym ekonomia dziedzictwa kulturowego, ekonomia muzeów, ekonomia sektora kreatywnego, rynek pracy artystów, ekonomia polityki kulturalnej, metody badawcze w ekonomii kultury)
 • dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej

Dr hab. Jarosław Działek

Stanowisko: adiunkt

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.21

Email: jarek.dzialek@uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5235

Konsultacje: (pokój 3.21)

dr Anna Avdiuszenko

Stanowisko: adiunkt

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.39

e-mail: anna.avdiushchenko@uj.edu.pl

Tel: +48 (12) 664-64-91

Konsultacje:

 

więcej o dr Anna Avdiuszenko

Dr Robert Guzik

Stanowisko: adiunkt

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.27

Email: robert.guzik@uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5334

 

więcej o Dr Robert Guzik

Dr Arkadiusz Kocaj

Stanowisko: asystent

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.29

Email: arkadiusz.kocaj@uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5333

więcej o Dr Arkadiusz Kocaj

Dr hab. Michał Paszkowski

Stanowisko: adiunkt

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.27

Email: m.paszkowski@geo.uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5334

Konsultacje:

wtorek 11.30-13.00

pokój 3.27

więcej o Dr hab. Michał Paszkowski

Dr Lidia Luchter

Stanowisko: st. wykładowca

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.06

Email: l.luchter@geo.uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5331

więcej o Dr Lidia Luchter

Karolina Anielska

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16,

Tel.: +48/12-664-5296

E-mail: karolina.anielska@doctoral.uj.edu.pl

Konsultacje możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

 
Zainteresowania badawcze: 
Rozwój miast i procesy w nich zachodzące w tym urbanizacja i jej fazy, rewitalizacja oraz gentryfikacja; powiązania przestrzeni z rynkiem nieruchomości, w szczególności rynkiem mieszkaniowym; partycypacja i konsultacje społeczne.
więcej o Karolina Anielska

Marek Ciechowski

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: marek.ciechowski@uj.edu.pl

Marek Grochowicz

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: marek.grochowicz@doctoral.uj.edu.pl

Tomasz Kwiatkowski

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: tomasz.kwiatkowski@doctoral.uj.edu.pl

Karolina Listwan-Franczak

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: karolina.listwan@doctoral.uj.edu.pl

Najnowsze publikacje:

Działek J., Biernacki W., Fiedeń Ł., Listwan-Franczak K., Franczak P., 2016, Universal or context-specific social vulnerability drivers ? Understanding flood preparedness in southern Poland, International Journal of Disaster Risk Reduction, 19, 212-223.

Franczak P., Listwan-Franczak K., Działek J., Biernacki W., 2016, Planowanie przestrzenne na obszarach zalewowych w zlewniach górskich różnego rzędu w dorzeczu górnej Wisły i górnej i środkowej Odry, Prace i Studia Geograficzne, 61, 4, 24-45.

Listwan-Franczak K., Franczak P., Działek J., Biernacki W., 2016, Ubezpieczenie skutków katastrof naturalnych jako nietechniczy środek ochrony przed powodzią w Polsce w świetle badań empirycznych, Prace i Studia Geograficzne, 61, 4, 101-122.

Listwan-Franczak K., Działek J., Biernacki W., 2016, Szanse i bariery wykorzystania ubezpieczenia od katastrof naturalnych jako nietechnicznego środka ochrony przed powodzią w Polsce, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii Tom IV.

 

Franczak P., Listwan-Franczak K., 2016, Dobre praktyki w redukcji ryzyka powodziowego w małych zlewniach górskich, w których wystąpiła powódź błyskawiczna, na przykładzie zlewni Miedzianki (zlewnia Nysy Łużyckiej) [w:] P. Franczak, P., Krąż, J. Liro, M. Liro, K. Listwan-Franczak (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP, Kraków 4, 55-84.

Listwan-Franczak K., Franczak P., 2015, Problematyka reklamy zewnętrznej na obszarach cennych przyrodniczo, przykład otoczenia Tatr, Prace Geograficzne, 142, 57-75.

Listwan K., Franczak P., 2015, Ochrona krajobrazu kulturowego i dóbr kultury na obszarach leśnych na przykładzie Huty Polańskiej, Zarządzanie ochroną przyrody w lasach, 8, 162-178.

Franczak P., Listwan K., 2015, Ryzyko powodziowe w małych zlewniach górskich a sposoby zagospodarowania obszarów zalewowych zapisane w aktach planistycznych. Studium przypadku Makowa Podhalańskiego i Kasinki Małej [w:] J. Liro, M. Liro, P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, 3, 45-61.

Listwan-Franczak K., Franczak P., 2015, Występowanie reklamy zewnętrznej na obszarach cennych przyrodniczo ? na przykładzie Centralnych Karpat Zachodnich [w:] Chrobak A., Zwijacz-Kozica T. (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, 3, TPN, Zakopane, 89-99.

Karolina Małochleb

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: karolina.malochleb@doctoral.uj.edu.pl

Magdalena Miśkowiec

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: magda.miskowiec@doctoral.uj.edu.pl

Grzegorz Smułek

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.43

Tel.: +48/12-664-5430

Email: grzegorz.smulek@uj.edu.pl

więcej o Grzegorz Smułek

Łukasz Sykała

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: lukasz.sykala@uj.edu.pl

Agnieszka Świgost-Kapocsi

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.29

Tel.: +48/12-664-5333

Email: agnieszka.swigost@doctoral.uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze: rozwój regionalny i lokalny ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet, geografia miast, partycypacja społeczna (inicjatywy lokalne, innowacje, ruchy miejskie), społeczny wymiar rewitalizacji, obszary zielone w mieście, transport rowerowy.

Wybrane publikacje:

 1. Świgost A., 2016, Methods for measuring social deprivation in selected countries, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 38, 131-141.
 2. Świgost A., 2015, The transformation of the natural environment of the Polish and Ukrainian Bieszczady Mountains due to tourism and other forms of human pressure, Current Issue of Tourism Research, 5, 2, 27-36.
 3. Świgost A., Mucha A., Sykała Ł., 2017, Odnowa wsi w województwie małopolskim. Aktorzy i kierunki działań, Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 39, 201-216.
 4. Świgost A., 2017, Mucha A., A CanBDone (aDaSie) project in Kliny, Cracow, [w:] M. Barthel (red), OUR NEIGHBORHOODS’ HEROES Stories on Citizen Participation in Local Development in European Cities, Berlin, 37-40.
 5. Świgost A., Mucha A., 2017, Gdynia – the revitalization of Chylonia estate, [w:] M. Barthel (red), OUR NEIGHBORHOODS’ HEROES Stories on Citizen Participation in Local Development in European Cities, Berlin, 107-111.
 6. Dej M., Dobosz A., Sykała Ł., Świgost A., 2016, Polityka proinwestycyjna lokalnych władz i tworzenie stref inwestycyjnych na przykładzie gminy Zator, [w:] M. Dej (red), Raport o stanie polskich miast – Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 97-116.
 7. Dej M., Dobosz A., Jarczewski W., Świgost A., Wierzchowski M., 2016, Aktywna gospodarka nieruchomościami jako podstawa stymulowania rozwoju gospodarczego na przykładzie gminy Wyszków, [w:] M. Dej (red), Raport o stanie polskich miast – Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 117-140.

Granty i projekty międzynarodowe:

 • EUrbanities – Empowering civil participation through game based learning – Instytut Rozwoju Miast, Erasmus +, 2015 – 2018, koordynator projektu
 • Anthropopressure in the Inner Western Carpathians – International Visegrad Fund, Hungarian Academy of Science (Geographical Institute), 2014 – 2015, projekt indywidulany
 • Analysis of the natural micro-regions of Hungary from the aspects of their sensitivity to landscape degradation – Hungarian Academy of Science (Geographical Institute), Hungarian Scientific Research Fund, 2014
 
 
 

Daniel Štraub

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: d.straub@doctoral.uj.edu.pl

Personal web: http://straubd.me/

Short bio: I’m interested in travel behaviour, mobility and transport policies research. Especially free-fare public transport policy, where I’m exploring the impact of the policy on travel behaviour and broader socio-spatial and environmental dynamics of the policy.

Lastest publications:

 • Štraub D., 2019, Riding without a ticket: Geography of free fare transport policy in Poland, Urban Development Issues, 64, 17-27. DOI: https://doi.org/10.2478/udi-2019-0020
 • Štraub D., 2019, Free fare policy as a tool for sustainable development of public transport services, Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography, 13, 1, 46-59. DOI: http://dx.doi.org/10.5719/hgeo.2019.131.3

Agata Warchalska-Troll

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: agata.warchalska-troll@doctoral.uj.edu.pl

Spis publikacji

Publikacje naukowe recenzowane, redakcja monografii

Warchalska-Troll A., Troll M., 2014, Summer Livestock Farming at the Crossroads in the Ukrainian Carpathians, Mountain Research and Development, 34(4):344-355.
DOI: http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00016.1
http://www.bioone.org/doi/pdf/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00016.1

Warchalska-Troll A., 2013, Progress of rehabilitation of large housing estates in Katowice (Poland), Hungarian Geographical Bulletin, Vol. 62, No. 1, Geographical Institute Research Centre for Astronomy and Earth Sciences Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 102-112.

Troll M., Warchalska-Troll A., 2013, Obszary chronione [w:] Krukar W., Troll M. (red.) Czarnohora. Mapa turystyczno-nazewnicza, 1:50 000, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno.

Warchalska-Troll A., 2012, How To Measure Susceptibility To Degradation In Large Post-Socialist Housing Estates?, Prace Geograficzne, z. 130, IGiGP UJ, Kraków, 55-71.

Troll M., Warchalska A. (red.), 2011, Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, t. 13, COTG PTTK w Krakowie, IGiGP UJ, Kraków, ss. 320.

Warchalska A., 2006, Łemkowszczyzna jako obszar współistnienia granic [w:] J. Górecki (red.), Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy Środkowej i Wschodniej, Koło Geografów UJ, Kraków, 227-234.

Publikacje popularnonaukowe i nierecenzowane

Warchalska-Troll A., 2014, Challenges for protected mountain areas in Central and Eastern Europe. Examples from Poland and Ukraine, 5th Symposium for Research in Protected Areas 10 ? 12 June 2013, Mittersill, Conference Volume, Hohe Tauern National Park, 805-809.

Troll M., Warchalska-Troll A., 2012, U Mariji Iliuk na Stepańskim w Dzembroni, Płaj. Almanach karpacki, nr 45, Towarzystwo Karpackie, Warszawa, 68-77.

Warchalska-Troll A., 2012, Susceptibility of large post-socialist housing estates in Poland to landscape and social degradation. The example of the city of Katowice (Upper Silesia), European Geographer ? EGEA Magazine, Issue 9, EGEA, Utrecht, 13-17.

Warchalska A., 2006, Mines, Caves and Riverstreams Around Krakow, The European Geographer – EGEA Magazine, Issue 1, EGEA, Utrecht, 28-30.

Warchalska A., 2006, Globusik – działalność wydawnicza [w:] I. Walczak (red.), Sprawozdanie i historia Koła Geografów Uniwersytety Jagiellońskiego w latach 1981-2006, Koło Geografów UJ, Kraków, 59-65.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Historia Zakładu

Studia nad procesami i zjawiskami gospodarczymi i społeczno-kulturowymi w różnej skali geograficznej mają w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego długą tradycję. W 1889 roku Franciszek Czerny opublikował Ogólną geografię handlową ? pierwszy polski podręcznik geografii gospodarczej. Rozwój badań, określanych wówczas mianem antropogeografii, znalazł swój wyraz między innymi w rozprawach habilitacyjnych Ludomira Sawickiego (Rozmieszczenie ludności w Karpatach Zachodnich 1910) i Wiktora Ormickiego (Życie gospodarcze Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej 1929). W okresie międzywojennym badania z tego zakresu prowadzili również Jerzy Smoleński, Stanisław Leszczycki i Antoni Wrzosek (współautor Antropogeografii wraz z B. Zaborskim, 1939).

Pierwsza jednostka specjalizująca się w badaniach ekonomiczno-geograficznych wyodrębniona została w Uniwersytecie Jagiellońskim dopiero w 1948 roku. Zakładem, a potem Katedrą Geografii Ekonomicznej, kierował początkowo Józef Szaflarski, a następnie Antoni Wrzosek. Rozwinął on szerokie kontakty z ośrodkami naukowymi za granicą, uczestniczył we wszystkich kongresach Międzynarodowej Unii Geograficznej w latach 1960-1976. Był autorem wielu prac z zakresu geografii przemysłu (m.in. Główne okręgi przemysłowe Polski 1972, Geografia energetyki świata 1977), geografii turyzmu, planowania przestrzennego oraz monografii regionalnych. Od 1966 do 1976 roku Antoni Wrzosek stał na czele Zakładu Geografii Regionalnej, który w 1979 roku podzielił się na Zakład Geografii Turyzmu i Zakład Geografii Przemysłu. Kierownikiem Zakładu Geografii Przemysłu był do 1997 roku Bronisław Kortus. Jego zainteresowania badawcze obejmowały przede wszystkim zagadnienia przekształceń okręgów i ośrodków przemysłowych, lokalizacji przemysłu (podręcznik Wstęp do geografii przemysłu 1986), przemian struktury przestrzennej kraju oraz stosunków polsko-niemieckich. Aktywność naukowa na arenie międzynarodowej znalazła swój wyraz w wieloletniej pracy w Komisji Systemów Przemysłowych, a następnie Komisji Przemian Przemysłowych MUG (1974-1990), w tym zorganizowaniu konferencji w Krakowie (1977) i Rabce (1987). W 2000 roku Zakład przekształcił się w Zakład Rozwoju Regionalnego, a jego kierownikiem jest obecnie Bolesław Domański.

Działalność naukowa, badawcza i edukacyjna

 • Rozwój regionalny i lokalny oraz jego uwarunkowania ? identyfikacja regionów sukcesu i regresu gospodarczego

 • Czynniki rozwoju gospodarczego regionów i układów lokalnych ? społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne

 • Lokalna i regionalna polityka rozwoju (polityka regionalna)

 • Wpływ samorządów na dynamikę rozwoju gospodarczego i przekształcenia przestrzenne

 • Przekształcenia przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej

 • Przemiany strukturalne w gospodarce różnych krajów

 • Rola innowacji oraz regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

 • Zagraniczne inwestycje w Polsce ? cechy, uwarunkowania i skutki

 • Lokalizacja zakładów przemysłowych ? czynniki i skutki

 • Dynamika przestrzeni przemysłowej ? przekształcenia miast i regionów przemysłowych

 • Przemiany przestrzennej organizacji przemysłu samochodowego w Polsce i Europie

 • Ekonomiczne i przestrzenne przemiany energetyki w Polsce i Europie

 • Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rewitalizacji miast oraz jej skutki

 • Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w miastach ? instrumenty w zarządzaniu i planowaniu miast

 • Lokalizacja usług dla przedsiębiorstw w skali międzyregionalnej i lokalnej

 • Przestrzenna dostępność usług

 • Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ? współczesna dynamika i uwarunkowania

 • Społeczne postawy wobec przemian gospodarczych w skali lokalnej i regionalnej

Problematyka badawcza proponowana w pracach magisterskich w Zakładzie Rozwoju Regionalnego

 • Zrównoważony rozwój miast i regionów

 • Postawy i zachowania społeczne wobec problemów środowiskowych

 • Czynniki i bariery rozwoju gmin i regionów

 • Rozwój i przekształcenia miast przemysłowych

 • Przemiany przestrzennej organizacji wybranych branż przemysłu i usług w skali krajowej, regionalnej i lokalnej

 • Społeczne i gospodarcze przemiany przestrzeni miejskiej, w tym postrzeganie przestrzeni miejskiej

 • Wpływ samorządów i różnych instytucji na rozwój lokalny i zagospodarowanie przestrzenne

 • Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej